1. كشف يك گنجينه پربهاي تاريخي (1) (مقاله)
ضياء رضوي. نشريه كاوه. سال دهم، شماره اول (چهلم) (فروردين 1351)، ص 17-23.


2. كشف يك گنجينه پربهاي تاريخي (2) (مقاله)
ضياء رضوي. نشريه كاوه. سال دهم، شماره دوم و سوم (چهل و يک و چهل و دوم) (مرداد 1351)، ص XXVI-XV.


3. ايران در يكصد و سيزده سال پيش: بخش نخست، اصفهان (كتاب)
تهيه و ترجمه محمد عاصمي. تهران: وزارت فرهنگ و هنر، مرکز مردم شناسي ايران، 2535.
352، 112 ص.: مصور.


4.

Isfahan in Camera – 19th century persia through the photographs of Ernst Hoeltzer
Jennifer Scarce. AARP (Art and Archaeology Research Papers), vol. 6, (April 1976, London), p. 1-22.


5. تاريخ عكاسي و عكاسان پيشگام در ايران (كتاب)
يحيي ذكاء. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي ، 1376. ص 251 - 253 .


6. کاوه ي برلين و کاوه ي مونيخ (مقاله)
محمد عاصمي. ايران نامه: مجله تحقيقات ايرانشناسي. سال شانزدهم، ش 2 و 3 (بهار و تابستان 1377 = 1998 م. دانشگاه برکلي آمريکا)، ص 305-320.


7. چهره نگاران اصفهان : گوشه اي از تاريخ عكاسي ايران (كتاب)
به كوشش پريسا دمندان (نفيسي). تهران : دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1377، ص 141-145.


8. آرامگاه خارجيان در اصفهان : سرگذشت دهها تن از خارجياني كه در شهر اصفهان به خاك سپرده شدند همچون پوپ، كريستوفل و روسو (كتاب)
گردآوري و تنظيم هوشنگ مظاهري. اصفهان : غزل، 1378، ص 133-148.


9. اصفهان از ديد سياحان خارجي (كتاب)
فيروز اشراقي. اصفهان : آتروپات، 1378، ص 424-426.


10. اصفهان (زادگاه جمال و كمال) (كتاب)
نعمت اله مير عظيمي. اصفهان : گلها، 1379، ص 375.


11. هزار جلوه ي زندگي: تصويرهاي ارنست هولتسر از عهد ناصري (كتاب)
پديدآورنده مرکز اسناد و مدارک ميراث فرهنگي؛ پژوهشگر پريسا دمندان (نفيسي). تهران: سازمان ميراث فرهنگي کشور (پژوهشگاه)، مرکز اسناد و مدارک ميراث فرهنگي، 1382.
490، 45 ص.: مصور.
 

| صفحه اصلي | نمايشگاه عکس دفتر يادداشت |