در اين بخش عكس‏هاي هولتسر به پانزده دسته موضوعي تقسيم شده است با اشاره نشانگر روي هر موضوع، زيرموضوعات اين گروه موضوعي قابل بررسي و انتخاب خواهد بود. با انتخاب هر زير موضوع، آلبوم تصاوير آن گشوده مي‏شود. در كنار بيشتر موضوعات، عبارت "توضيح پيرامون موضوع" متصل به يادداشت‏ كوتاهي درباره آن موضوع است. اين يادداشت‏ها از منبع های زير گرفته شده است:
1. لغت نامه دهخدا/ تأليف علي اكبر دهخدا. – تهران : انتشارات دانشگاه تهران، 1377
2. فرهنگ و اصطلاحات دوره قاجار: قشون و نظميه / به كوشش يحيي مدرسي، حسين سامعي، زهرا صفوي مبرهن. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1380.
3. شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری/ مهدی بامداد. تهران: کتابفروشی زوار، 1347، ج1.
4. جغرافياي اصفهان: جغرافياي طبيعي و انساني و آمار اصناف شهر/ به قلم ميرزا حسين بن محمد ابراهيم تحويلدار؛ به كوشش منوچهر ستوده. تهران : انتشارات دانشگاه تهران، 1342.
5. تهران قدیم/ محمدرضا حسن بیگی. تهران: ققنوس، 1368.
6. تاریخ مسعودی/ مسعود میرزا ظل السلطان. تهران: یساولی، 1362.
7. ايران در يكصد و سيزده سال پيش: اصفهان/ تهيه و ترجمه محمد عاصمي. تهران: وزارت فرهنگ و هنر، مركز مردم شناسي ايران، 2535.
8. اصفهان از دید سیاحان خارجی/ فیروز اشراقی. اصفهان: آتروپات، 1378.
9. اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی/ تالیف حسن انوری. تهران: کتابخانه طهوری، 2535.
10. از خشت تا خشت/ نوشته محمود کتیرایی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1348.

11. Isfahan in camera: 19th Century persia through the photographs of Ernst Hoeltzer/ Jennifer Scarce. London: aarp, 1976.